A MORÁLIS TECHNOLÓGIA

stradkuhnphotoPaul Emberson
A MORÁLIS TECHNOLÓGIA ÉS AZ ANTHRO-TECH KUTATÓINTÉZET MUNKÁJA

Távol a városok sürgés-forgásától a Dent de Lys lejtőinek egyik fennsíkján fekszik a Les Sciernes-d’Albeuve nevű falucska. A fennsík mintegy ezer méterrel magasodik a tengerszint fölé, és a svájci Alpok előhegyeinek csúcsai ölelik körbe. A falucska középpontjában, egy félvad kertben áll La Paternelle, egy antropozófus szanatórium.

1988-ban La Paternelle a birtokában lévő föld egy darabját felajánlotta az Anthro-Tech Egyesületnek, hogy azon a morális technológia kifejlesztése céljából, a gyakorlati és elméleti kutatások számára intézetet létesítsenek. Tervrajzok készültek, és 1989-ben elkezdődött a gránit domboldalba mélyen benyúló kétszintes épület felépítése. A felső szint két meghatározott célú laboratóriumnak, és ezek kiszolgáló helységeinek ad otthont. A laboratóriumok egyike szép, tizennégy oldalú szoba, melynek falait gyertyán-, kőris-, cseresznye-, tölgy-, szil-, juhar- és nyírfaburkolat fedi, (az első Goetheanum mintájára.) Ez egy akusztikus rezonancia kamra, amely tökéletesen elszigetelhető az elektromos sugárzásoktól. Az épület alsó szintjét eredetileg kertészműhelynek és pincének használták, de azóta kifogástalanul felszerelt műszaki műhellyé alakították át.

Mi is a morális technológia? És mi az Anthro-Tech Egyesület? Ez a két leggyakoribb kérdés, amit feltesznek nekünk, és én ebben a cikkben megkísérlek választ adni rájuk.

Az Anthro-Tech az első pillanattól fogva olyan emberek közös tevékenysége, akik tisztában vannak a morális technológia fontosságával. Ehhez a munkához a kezdeti impulzust – ami később vezérfonala lett kutatásunknak – egy bennem hosszú éveken át élő meggyőződés adta. Beszámolómat ezért egy személyes élménnyel kezdem.

Úgy 30 évvel ezelőtt, amikor Cecil Harwood volt Nagy-Britanniában az A. S. (Anthroposophical Studies) elnöke, azt a feladatot kaptam, hogy szervezzem meg a leedsi antropozófus tanulócsoportok (Study Groups) tevékenységét. Cecil Harwood gyakori vendégelőadó volt nálunk. Szerettem gyengéd humorát és játékos képzeletét. Előadás után, de még lefekvés előtt szerette kifújni magát, ilyenkor le szoktunk ülni a tűz körüli karosszékekbe beszélgetni. Az egyik ilyen este mélyen az emlékezetembe vésődött. Narancsot ettünk, vigyázva arra, hogy a héját egészben fejtsük le, amit aztán óvatosan a padlóra hullattunk. Cecil azt állította, hogy elmondja a jövőnket a narancshéjak állasából, akár egy cigány a csésze alján maradt kávézaccból. Nem tudtam beleélni magam a játékba, mert mélyen nyugtalan voltam. Akkoriban környezetszennyezéssel foglalkozó könyveket és cikkeket tanulmányoztam.

Harwood úr – mondtam – feltehetek önnek egy komoly kérdést? – Érzékelte a lelkiállapotomat, és azonnal beleegyezett.
– Gondolja, hogy a tudomány tényleg megoldást fog találni azokra a nagy problémákra, amelyeket a természetben és az emberi életben okozunk? – Harwood sokáig, és szokatlanul gondterhelt arckifejezéssel hallgatott. Aztán tekintetünk összekapcsolódott, és nagyon halkan azt mondta:

– Nem. Azt hiszem, túl késő megmenteni az emberiséget. Ahriman győzött.

straderapparatHarwood válaszának mélyebb értelme letört és összezúzott. Éveken át súlyos teherként hordoztam magamban a dolgot. Nem tudtam rászánni magam, hogy beszéljek róla, de azért mozgalmunk sok más vezető egyéniségét is faggattam ezeknek a problémáknak a konkrét megoldási lehetőségei felől, mindhiába. Mégis erősödött bennem a bizonyosság, hogy Steinernek látnia kellett mindazt, ami felé közeledünk, és bizonyára javasolt is valamilyen gyakorlati megoldási lehetőséget. És tényleg így volt.
Tíz évvel később először volt alkalmam látni Steiner négy misztériumdrámáját a Goetheanumban. (Akkoriban Svájcba költöztem, hogy ott dolgozzam.) Az első darab előjátékkal kezdődött, aztán felgördült a függöny az első jelenethez, melyben színre léptek a főszereplők. Hirtelen különös előérzetem támadt. A Stradert játszó színész első sorai következtek. Egy sorsérzet sepert végig rajtam. A játék alatt és hetekkel azután is Strader, a feltaláló alakja lebegett előttem. Tudtam, hogy az ő harmadik darabbeli különös gépei jelentik a megoldást azokra a problémákra, amelyek oly mélyen aggasztottak. Valósággá kell tenni őket, de hogyan?

A drámákban Strader éteri erők által hajtott gépeket talál ki. Steiner megépített modelljeit bemutatták a színpadon. Meg kellett értenem, hogyan működhetnének ezek a gépek, tehát olyan emberekkel konzultáltam, akik esetleg ismerhették a modelleket. A helyzet, amit találtam, elkeserítő volt, vagy legalábbis nekem úgy tűnt. Steiner megtette azt a rendkívüli lépést, hogy részletes modelleket készített az általa szerkesztett gépekről, melyeket színpadon láthattak, s amelyek egy eljövendő technológia előhírnökei voltak. Arra számított, hogy kérdezni fogják a gépek felől, de keservesen csalódott, mivel nem kapott kérdéseket, ahogyan erre előadásaiban következetesen utalt is. Akkoriban a világ az I. világháború káoszába merült, és az emberek, akik felfigyelhettek volna ezekre a modellekre, frontszolgálaton vagy külföldön voltak. A misztériumjátékok nem kerültek többé színpadra Steiner életében, és a modellek kapcsán felmerülő fontos kérdések sem kerültek elő.

Maga Steiner vetette fel újra a kérdést a háború után, kutatást kezdeményezve azon alapvető technológiák kifejlesztésére, amelyek valódi Strader gépekhez szükségesek, de a munkát abba kellet hagyni, amikor a finanszírozó vállalatok 1924-ben, a válság alatt tönkrementek. Steiner szívszakasztó szavakkal mondta el, mennyire fájlalja, hogy a kutatás nem folytatódhat. A dolog akkor ennyiben maradt… aztán elfelejtődött.

Új antropozófus generációk születtek. A II. világháború után Manfréd Schmidt-Brabant Berlinben dolgozott, ahol az antropozófiáról tartott előadást. Ő kezdte felismerni, milyen nagy jelentőséget tulajdonított Steiner az új technológia fejlesztésének. Barátjával, Bodo Hamp-rechttel, a berlini egyetem professzorával a téma komoly tanulmányozásába kezdett. A fellelhető hiányos információk alapján közösen építették meg Strader legfontosabb gépének egy modelljét, és munkacsoportot szerveztek a téma tanulmányozására. Mielőtt munkájukkal előbbre haladhattak volna, Schmidt-Brabant úr meghívást kapott Dornachba. Nagy megdöbbenéssel tapasztalta, hogy az elméleti érdeklődésen kívül a technológia kérdésköre azóta sem merült fel újra a Goetheanumban. Engem hasonlóképpen elkeserített, hogy ugyanezt a helyzetet találtam, ami azt jelentette, hogy a munkát gyakorlatilag élőiről kellett kezdenem. 14 év munka következett, amit egyre több baráttal oszthattam meg. Steiner utalásait tanulmányoztuk, információt és dokumentumokat gyűjtöttünk, kinyomoztuk azokat a személyeket, akik ismerhették a színpadi modelleket. Olyan ösvényeket követtünk, amelyekről azt hittük, jól kitaposott útjai a vizsgálódásnak, de kiderült, hogy senki nem járt még előttünk. Tehát 1913-14 óta, amikor Münchenben a misztériumdrámákat első alkalommal színpadra állították, most először raktunk össze teljes képet a Strader – modellekről. Ugyanakkor tanulmányoztuk a tudomány és technika nagy feltalálóinak ötleteit, nevezetes újítókét, mint Faraday, Tesla valamint Edison, és olyan nem hagyományos kutatókét is, mint Keely, Reich és Schauberger. Keely munkássága központi helyet foglalt el kutatásainkban. Munkacsoportokat alakítottunk, előadásokat tartottunk. Végül, 1989 Szent Mihály ünnepén Dr. Richárd Grob, a Svájci Antropozófiai Társaság elnöke csatlakozott hozzánk, hogy az Anthro-Tech intézet alapkövét lerakjuk.
Az intézet két fő témában végez kutatásokat: a morális technika fejlesztésének valamint az elektromagnetikus sugárzás biológiai hatásainak terén.

A morális technológia újfajta gépeket alkalmaz, amelyeket az emberi lélekből sugárzó különleges morális erők mozgatnak. Az alapvető elv a szimpátia rezgés elve – rezonancia a gép érzékeny rezgő elemei és az emberi élettest (étertest) megfelelő ritmikus vibrációi között. Azt a tudatos képességet, hogy rezonanciát hozzunk létre a lélek és egy ilyen típusú szerkezet között, Steiner „mechanikai (erőtani) okkultizmusnak” nevezte. (Az okkultizmus szó modern használatában félrevezető képet ad arról, amiről Steiner beszélt.) A szimpátia rezgésekben lévő éteri ritmusok nemcsak gépek mozgatására használhatók fel, hanem egy egész technika alapját képezhetik. Beleértve a hő- és fénytermelést, hírközlést, meteorológiát és információfeldolgozást. (Mindezt villamos energia alkalmazása nélkül.)

Az Anthro-Tech kutatóit első lépéstől kezdve támogatta, és a gyakorlati kutatások megkezdésére bátorította két olyan ember, akik ezeket a problémákat még személyesen Steinerrel vitatták meg. Az egyik a fizikus Paul Eugen Schiller volt, akire Steiner az érző lángok kutatását (sensi-tive flames) bízta. Ez a kutatás sarokkő a morális technológia fejlődése szempontjából. Schiller figyelmeztetett minket, hogy munkánk során kemény ellenállásba fogunk ütközni, még az antropozófiai mozgalmon belül is, és arra ösztönzött, hogy ez soha ne tántorítson el bennünket.
Gyakran volt okunk rá, hogy emlékezzünk a tanácsára.

A másik személy aki egyesítette erejét a mienkkel, Viktor Stracke volt. Fiatal technikusként az első Goetheanumban dolgozva megkérte Steinert, hogy tartson beszélgetéseket a munkásoknak. Ezekből született meg a gyönyörű „Előadás a munkásoknak” ciklus. Stracke annak idején gépész- és villamosmérnöki tanulmányait hagyta félbe azért, hogy a Goetheanumban dolgozhasson, és maga Steiner szerzett számára ösztöndíjat, hogy tanulmányait befejezhesse. Dr. Ita Wegmannak azt mondta, hogy valami különlegeset várt a fiatalembertől, bár Stracke munkássága során nem nyílott rá lehetőség, hogy új impulzusokat fejlesszen ki a technika területén. Már visszavonultan élt, amikor mi találkoztunk vele, és lelkes alapító tagja lett az Anthro-Technek. Azóta már mindketten átléptek a szellemi világba.

A morális technológia terén végzett munkánk alapvető kutatás. Egyik oldalról a mechanika és a hangtan klasszikus törvényeire támaszkodva, másfelől az éterit tanulmányozva új felismerések és technikák fejlesztésén dolgozunk. Az elmúlt két évben különösen jól haladhattunk, a barátok és segítők nagyvonalúságának köszönhetően, akik lehetővé tették, hogy a svájci gépipar részére készített nagypontosságú szerszámgépeket szerezzünk be.
A kutatási program magába foglalja egy sor prototípus szerkezet megépítését, ezek mindegyike az új technológia további elveit alkalmazza, amíg el nem érünk addig, hogy gépeinket teljes egészében együttérző rezgés működtesse. A gyakorlati munkára kis csapatok alakulnak munkacsoportjainkból (a tagjaink egyharmada mérnök). Mint az intézetben folyó minden tevékenység, ez is önkéntesen történik. Egyik első terméke ennek a kutatásnak a Harmogyra, egy olyan szerkezet, ami egy időben a tér három fő iránya körül forog, és a zene törvényeinek megfelelően hangolható.

A második kutatási területünkön – az elektromos és mágneses sugárzás biológiai hatásai terén – is kezdünk kézzelfogható eredményeket elérni. Dr. Philippe-Gaston Besson fényképes tudósításban számolt be az 50 Hz frekvenciájú mágneses sugárzás vérmintákra gyakorolt hatásairól a francia nyelvű Anthro-Tech Hírek utolsó számában. A következő angol szám is tervezi a tanulmány közreadását. Besson a gyógyászati kutatások felelőse az Anthro-Techben.

Ma az intézetünk egy széleskörű baráti társaság által működtetett tevékeny szervezet, ami nemcsak alapvető kutatásokban érdekelt, hanem ehhez kapcsolódó tevékenységekben: konferenciák, szemináriumok, fórumok és munkacsoportok munkájában is részt vállal, mind Svájcban, mind külföldön. 1996-ban német és angol nyelvű szemináriumokat tartottak Skóciában. Idén szeptemberben és októberben egy angol nyelvű konferenciát tartottak Skóciában a Manicheus kérdéskörben „A rossz és annak átváltozása jóvá” címmel. Ezt egy műhely követte, melynek résztvevőit meghívtuk, vegyenek részt a morális technológia területén folyó jelenlegi kutatásokban. Az intézet Éteri Dimenziók Kiadója könyveket és füzeteket ír, fordít és ad ki angol, francia és német nyelven a szellemtudományok és a technika témáiról. Philippe Rigai és Thomas Dhellemmes, az intézet két tagja Skóciába költözött, ahol egy kis tengerészeti és könnyűgépészeti céget, a Gépészeti Szolgáltatásokat működtetik, Tober-moryban. Szándékukban áll egy, a szimpátia rezgésekkel foglalkozó kísérleti telep létrehozása még ebben az évben. Les Sciernes-d’Albeuveben, az elektro-magnetikus sugárzás hatásai terén végzett munka része egy, Dr. Besson által vezetett gyógyászati kutatóprogramnak. Ő gyógyszertárat és sebészetet is létrehozott La Paternelle-ben.
Mivel az Anthro-Tech intézet az egyetlen hely, ahol teljes értékű gyakorlati kutatás folyik a „mechanikai okkultizmus” terén, ezért olyan központtá vált, ahová a világ minden részéről jönnek érdeklődők, hogy ötleteket cseréljenek az új technikáról, vagy tanácsot kapjanak valamely ezzel kapcsolatos problémájukra. A művészet, különösen a zene ugyancsak fontos szerepet játszik az intézet életében. De a tevékenységeink fókuszában már nyolcadik éve a morális technológia fejlesztésének munkája áll. A gépműhely az a hely, ahol a morális technológia lépésről lépésre halad előre a megvalósulás felé, valahányszor zümmögni kezdenek a maró- és esztergakések, és a fémbe vájó élek új formákat alakítva elemi lényeket keltenek életre.

(Fordította: Gáspár Csaba)

Paul Emberson felelős az Anthro-Tech Intézet működéséért. További információk a következő címen: Institute at Foyer La Paternelle Les Sciernes-d’Albeuve CH-1831 Swiss

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s